За разузнаването от открити източници

Ако си мислите ,че  ЦРУ е  най-добрата служба, то  тогава сте  в заблуждение. ЦРУ дава не  повече от 10% от информацията, която дава NSA(Националната служба за безопасност), която специализира в  анализа на  електронни открити източници на информация. Откритите източници на информация са полезен извор , но  трябва внимателно  да се подбира и анализира.В NSA се цени енциклопедичния разум, противоположен по  методология на аналитичния. Или с други думи  свързването  на  на пръв поглед несвързани събития и правенето на разумни заключение на тяхната база, като фактите  се  разделят на съставни части. В днешно  време  не  учат на такъв  тип мислене.

„Разузнаването в сухопътните войски на САЩ е на основната на открити източници на информация“   Подполковник А. Зенин, кандидат на военните науки, професор в  АВН

Тенденциите на информационния век

 Разузнаване на основата на  анализ а на открити източници на информация. (OSINT- Open  Source Intelligence) не  се  явява нов вид дейност  за военното  разузнаване на САЩ. Заедно  със спецификите на  на  информационния 21 век се  наблюдава  рязко  увеличение на информационния поток и нарастващо  значение  на информацията, които са първопричините за активизирането на усилията на американското военно ръководство към подобен род дейности. В сферата на интерес  на разузнаването  на основата на анализа на открити източници на информация се  включва  добиването  и анализа на официални документи, проекти, нови научни разработки, бази данни, търговски и държавни интернет сайтове и много  други. Тази дейност допълва вече  съществуващата,но  не е по-малка по значимост.  Способите на OSINT  отговарят на въпросите, възникнали у военно-политическите  ръководства, а по  този начин дава т възможност за съсредоточаване  на агентите върху  най-важните задачи, за да не  хвърлят усилия към данните , които  могат да бъдат придобити от открити източници. От друга страна тази разузнавателна дисциплина  дава възможност  за  разкриване  на информация,която  други агенти не  са могли да придобият  чрез други способи.

Значимостта на разузнаването на основа на откритите  източници на  информация се  повишава, когато  се  провеждат наднационални и мироопазващи операции, при които се свалят бариерите  по обмен на разузнавателни данни.  Тази дисциплина е важна и при бойни операции, особено  когато САЩ  целят да прикрият участието си някъде. За тази цел  тази разузнавателна дейност се използва при получаването на данни от инфраструктурата на заинтересованата страна, където се водят военни действия( мостове, далекосъобщения, енергийни системи, складове и други). Значимостта на това разузнаване е подчертава още  президента Линдън Джонсън, когато  е  произнасял реч за назначавенто на Ричард Хелсом  като  директор на ЦРУ на 30 юни, 1966г.  „ Големите постижение  не  се  явяват в резултат от  разкриването  на тайни  казани на ухо, а произхождат от търпеливо, ежечасно  изучение  на печатните източници.“

В съответствие съз закона за реформиране на  разузнавателните агенции от 2004 и указанията на директора на националното разузнаване ,  в това подразделение е  създаден център по анализ  на информация от открити източници( Open Source Center). Този орган е  предназначен  за координация на действията по  подбор, анализ, подготовка и разпределянето на документи с цел обезпечението на необходимите сведения , както на ръководставата на страните, така и на всички заинтересовани лица. В настоящето  време  в САЩ са формирани много  центрове и пунктове, които  провеждат разузнаване на основата на анализа от открити източници на информация и представят сведения  за повече  от 7000 потребители на разузнавателни данни.

Оперативни данни

Ключови документи регламентиращи дейността на структурите, които провеждат разузнаване на основа на анализа на открити източници на информация в сухопътните войски, се  явяват указ  на президента на САЩ  Номер:12333, постановление 381-10 и 380-13. Например  в съответствие  с постановление  AR 380-13 на сътрудниците на разузнаването се забранява посещението на митинги, демонстрации и други мероприятия за събиране на сведения без специално разрешение на министър или негов помощник. Съществуват и редица правила за събиране на информация от интернет. На сътрудни ци на разузнавателни подразделения  при събиране  на информация за граждани на САЩ, се разрешава  използването  само  на  компютрите на работното място, ако  не са  определни други способи допълнително. Въпросите, които се касаят за степени на секретност на документи, разработени на основата на анализа на открити изотчници на информация, се регулират от наставление AR 380-5. В тази точка в  частност се  набляга на това,че разузнавателните оценки и доклади, подготвени на основата на компилация от открити източници на информация, получени по официален път, по  правило  се  явяват  несекретни.

Координационната  роля  в хода на организацията и воденето на разузнаване на основата на анлиза от открити източници на информация на практика изпълняват групово военно разузнаване и осигуряват  безопасността на САЩ. Изпълнението на функциите  по  непосредствен контрол на  активните  мероприятия за събиране  на информационен обмен между  различните звена на управление  се възлагат на  създадените  специални  такитчески пунктове за разузнаване(при отсъствието на собствени сили и средства за обезпечението на формированията).

Един от основните  центрове на разузнаването на американските сухопътни войски, които  развиват дейност на основата на анализа на открити източници на информация се  явява Азиатски изследователски институт, който решава проблеми в сферата на интерес на Обединеното командаване на Военноморското сили на САЩ в зоната на Тихия океан.

Това учреждение  е  в подчинение на 441-ва батальонна бригада  500 от военното разузнаване на САЩ, което функционира от 1947г., в съглашение с образуването на американските разузнавателни агенции. Първоначално то се е разполагало в централните  части на Токио, в 1947г. , на американската Военноморска база Кемп-Дзама, а днешното си наименование е получено в 1981-ва година. Сред задачите на сътрудниците на института са събиране, обработка и анализ на  на всичката достъпна информация по въпросите, които се касаят до възможностите, дислокацията и боевата готовност на въоръжените сили на Китай, КНДР и други страни от региона. Заедно с военните въпроси те се занимават с мониторинг и оценката на политическата, икономическа и социална ситуация в региона.

Основните потребители на информация на института се явяват  Обединеното командване в зоната на Тихия океан, като интерес към материалите имат всички видове въоръжени сили, военни разузнавателни служби, подразделения на ФБР и мозъчни центрове(Think Tanks).

Сътрудниците на учрежденията се старят да откриват всички източници на информация в региона и своевременно да подготвят аналитични справки по ключови въпроси.

Свидетелство за важността на разработките на института, е  че в периода 2003 до 2006г на този адрес са постъпили 28 отлични оценки( от ръководството на разузнавателното управление на министерството, обединените центрове на военно разузнаване, националния център за космическо разузнаване, за информационно-аналитични разработки, по  широк спектър от въпроси – от изследване на  секретните поделение на КНДР до изучение  на космическата програма на Китай.

Данните от 1-ви април 2005г показват ,че в него са работили 12 граждани на САЩ, 77  граждани на Япония, представители на резерва и националната гвардия. Японските граждани са сключили договори с американското правителство  на длъжности като анализатори, преводачи, архивен и административен персонал, изпълняващи задачи по събирането, анализа и обработката на информация, подготвянето на доклади и справки. Института прави обработка и анализ на информация от бенгласки, бирмански, китайски, индонезийски, японски, кхмерски, корейски, хинди, непалси, руски,тагалогски, тахски ивиетнамски езици, а и на редица европейски.При това е необходимо да се отбележи, че  основната дейност на учреждението не са преводите. Точно обратното, сътрудниците се занимават с искането на информация, извлечението на  подготовка на доклади на роден японски език без превод на английски. И  чак след това сътрудниците на друг отдел осъществяват превод на подготвените справки и доклади. Институтът извлича информация  от повече от 400 межународни издания и на тяхната основа  подготвя пълноценни разузнавателни и информационни-аналитични документи.  Освен незначително  число доклади, които постъпват от военните аташета, Азиатския институт се явява единственото подразделение на САЩ в зоната на Тихия океан, което е способно  да обработва големи обеми от информация от открити източници и подготовката на аналитчни и други материали на тяхна основа.

Подготовката на разузнавателни и информационно-аналитично справки се явява важна задача за оперативния отдел на института, както и съставянето на ежедневни доклади за обстановката в зоната на действие на Обединеното командване и съобщения в интереса на обезпечението на защитата на собствените войски, дислоцирани в района.Всички тези справки и доклади са представени на открити и закрити сайтове  на института. Те са на сайтовете на разузнаването на основата на анализа на открити източници на информация, сайта на ФБР, международната библиотека WBIL  и други.

Тактически приоми

Воденето  на разузнаване  на основата на анализа на открити източници на информация се  явява неотменна част от цялата разузнавателна дейност на САЩ. Американските анализатори отбелязват ,че пряко  или косвено такава информация се иползва за базата на подобни операции и разработки, а нейната достъпност позволява на разузнавателните служби да решават широк кръг от задачи без привличането на специалисти от разузнаването и предприемането  на технически средства за събиране на информацията.Данните получени в хода на това разузнаване, оказват съществено влияние върху организацията на въоръжените сили, обезпечението на тяхната готовност, а също така на ефективното планиране  на бойните действия.

Немаловажна роля играе и при провеждането на операции, когато всички усилия се съсредоточават върхи  събирането и анализирането на информация за състоянието на въорежените сили на противника, намеренията им и способите на действие. САЩ вече имат опит във воденето на разузнаване на основата на анализа на открити източници на информация на тактическа основа.Първото подразделение, което се занимава с подобен род дейности, е дислоцирано в 3-та пехотана дивизия, действаща в Ирак , в 2005г.

Както  показва анализа на устава на САЩ 2-22.9, разузнавателните операции,проведени на основата на анализа на открити източници на информация, могат да започнат за седмица, месец или година до момента на постъпването на заповед за разформироване. Необходимо е да се отбележи,че при поставянето на задачи от щаба за разузнаване на основата на анализ не се отбелязва как точно  тя да бъде изпълнена, а това решение се оставя за командира на разузнавателното формирование.Например  „Не  по-късно от 12ч на 6 юли 2006г 513-та бригада от военното разузнаване трябва да направи пункт за събирането на информация за база Байо Вермилион за контрол на теле и радио съобщения в зона 10 АК.Главна задача- контрол на активностите в  зоната на движение.“. Друг пример: „ Не по-късно от 19ч на 3 октмоври 2008 г. 2-ра бригадна тактическа група трябва да установи център за обработка на документи на база Pathfinder за събиране и обработка на материали на местните  печатни издания.Главна задача – доклад  за възможни планирани действия против коалиционните войски в околните пропусквателни пунктове.“

След завършването на активните бойни действия и при пристъпването на операция по стабилизиране във формираните оперативно-тактически звена на управление(армейски корпус, дивизия, бригадна тактическа група)   и чрез други средтва могат да се организират специални групи на разузнаването на основата на анализа на открити източници на информация.

Бази данни

Обменът на информация между органите на управления на сухопътните войски, обединени и многонационални сили,правителствени и ведомствени структури по  правило се осъществяват по откритите канали. Закритите системи за връзка и превод на данни позволяват обединението на  директора на националното разузнаване, обединените разузнавателни центрове на Сащ, разузнавателни те структури и други организации, които имат работа с основата на анализа на открити източници на информация.

Основните системи за пренос на дани са SIRPNET I NIRPNET.Първата позволява на потребителите да дават задания на добиващите органи и да складират необходимата информация, като организират взаимодействие с анализаторските структури по осъществяването на  извличането на информация от база данни Harmony.

Втората  обезпечава достъпа на потребители към международнта интерне т библиотека WBIL  и други сайтове в интернет.

База данни Harmony функционира в рамките на министерството на отбраната и разузнавателни агенции на САЩ.Тя съдържа прости и сложни библиографически разработки, уставни докменти и преводи за заинтересованите страни. Особеностите на база данни Harmony се явяват в  простотата на достъпа и използването, която позволява осъществяването на бързо търсене на необходимите документи и по този начин дава ва възможност на организациите за бърз обмен на данни във вътрешноправителствените структури на САЩ.

Системата за обработка на информация Prince функционира в интерес на центровете на разузнаването на основата на анализа на открити източници на информация и обезпечава работата по Уеб приложения, занимаващи се с подготовката на документни справки, тяхното редактиране и разпределение. Потребителите , имащи достъп до такива приложения , получават възможност да подготвят материали за превод, редактиране и разпределение на много места,до които имат достъп в мрежата.Превода на дадена система позволява да се направи анализ на документи и подготвянето  на аналитични справки.Интернет достъпът до документи се съдържа  в системата Prince  или на сайта opensource.org,или се осъществява по закрити канали чрез системите JWICS и SIRPNET.

Международната информационна библиотека 

WBIL представлява специална програма за разузнавателните агенции на САЩ,чието управление е възложено на отдел изучаване на въоръжените сили на чуждите страни (FMSO ), командването на учебен и научен изследователски център TRADOC.Личният състав на сухопътните войски и други видове подразделения може да осъществяват събирането на информацията от международни сайтове в Интернет и след това да  я систематизират и архивират в библиотеката на WBIL. Работещите с  право на достъп  в базата данни си служат с аналитичните инструменти на Pathfinder ,за да влязат в базата на WBIL чрез Intelin-SBU,Sirpnet или JWICS.

Програмното обезпечение на  системата Pathfinder позволява да правят (в течение на няколко минути) анализ на 500  хиляди документи от правителствени, търговски и други бази данни, например  на националната информационна библиотека NIL,националното управление за  разузнаване, информационни библиотеки CIL и бази данни  IPL, заедно с перспективни системи за събиране , обработка , анализ и разпределение на информация, на големи кораби, самолетоносачи,командни пунктове и други.

Заедно с това с неголяма сложност в хода на разузнавателните дейности на Opensource. org,  се прилага и възможност за провеждането на противникови активни мероприятие по  дезинформация.Това се обяснява  като за разлика от други аналитични дисциплини OSINT разузнавателната агенция не добива информация непосредствено чрез наблюдение на райони и обекти, а я получава от вторични източници, например прес служби на правителства, информационни служби, направителствени организации, които могат  непреднамерено да внесат дезинформация и да предизвикат  определени събития.Затова  американските анализатори отбелязват, че при работа с такива източници е  важно да се отчита възможна разлика между преведените документи, публикувани в открити източници и оригиналите, предназначени за вътрешно ползване, а по този начин да се отличат  цели материали, за да се знае кой стои зад тези източници.

Развитието на компютърните технологии, достъпността на Интернет за последните 20 години и в следствие увеличения информационен поток на открита информация направи разузнаването на основата на на анализа на открити източници на информация  още по-необходимо  и актуално. С помощта на новите технологии, агентите на военното разузнаване получават достъп до огромни масиви от данни, необходими за оценката на ситуации, за осъществяването на контрол и удовлетворяването на потребностите на различните командири в управленията за разунавателна дейност.

Автор: Костадин Терзиев

Библиография:

  1. http://bulochnikov.livejournal.com/2562225.html
Криейтив Комънс договор

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s